naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plZwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe

Utworzenie specjalności zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe podyktowane zostało faktem coraz większego zapotrzebowania społecznego na specjalistów w tym zakresie. Region kujawsko-pomorski, w tym Grudziądz jest miastem w którym funkcjonują rozbudowane infrastrukturalnie jednostki wojskowe, jak również dwa największe w regionie zakłady karne. Ponadto dobre perspektywy rozwoju bezpieczeństwa wewnętrznego w skali kraju, jak i na rynku międzynarodowym są wynikiem zwiększonego ryzyka związanego z terroryzmem

Cel studiów

Absolwent studiów I stopnia, kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalności zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe pozna i zrozumie istotę współczesnych konfliktów społecznych i politycznych jako zagrożeń ładu międzynarodowego. Zdobędzie wiedzę o zapobieganiu zjawisku terroryzmu, jego psychologicznych i taktycznych aspektach i możliwościach przeciwdziałania. Opanuje metody oceny ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach i stanach nadzwyczajnych. Nabędzie wiedzę z zakresu zasad planowania w zarządzaniu kryzysowym oraz umiejętności podstawowych zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
Specjalność przygotowuje do zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowanego na zarządzanie działaniami minimalizującymi skutki sytuacji kryzysowych występujących wewnątrz państwa, powodowanych przez siły natury lub działalność człowieka, godzących w bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo powszechne. Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie możliwym zagrożeniom połączone z przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i odbudowa infrastruktury.
Student pozna specjalistyczną wiedzę z zakresu koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Będzie potrafił analizować i stosować procedury działań systemu zarządzania kryzysowego, odpowiednio reagować na zaistniałe sytuacje i przeprowadzać działania w celu maksymalnej redukcji zagrożenia. Posiadać będzie umiejętność organizowania zabezpieczeń logistycznych ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna standardy postępowania oraz strategię i taktykę terrorystów; będzie potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w sytuacji konfliktowej. Absolwent będzie wiedział jaka jest rola i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP.
Absolwent będzie potrafił analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Będzie również potrafił rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Perspektywy zawodowe

Zostanie przygotowany do pracy w

  • służbach specjalnych i policji;
  • jako pracownik instytucji związanej z kreowaniem polityki bezpieczeństwa;
  • w wydziałach ochrony ludności i zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu i województwa ;
  • jako pracownik przedsiębiorstwa działającego na rynkach międzynarodowych
  • jako specjalista w instytucjach i formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • jako specjalista do spraw planowania cywilnego i analityk w instytucjach publicznych.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu