naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plZałączniki i wnioski do pobrania
Wniosek nr 2 - wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych
Wniosek nr 3 - wniosek o stypendium rektora
Wniosek nr 4 - wniosek o zapomogę
Oświadczenie nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
Oświadczenie nr 6 - oświadczenie o stanie dochodów

Stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa wniosek wraz z udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o stypendium socjalne stanowi załącznik nr 1.
Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zależności od sytuacji, student zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków jego rodziny, w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendiów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór – załącznik nr 1A,
 2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 3. oświadczenie studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendiów, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (załącznik nr 1B).
  Do oświadczenia należy załączyć:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego, zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie ryczałtu ewidencjowanego albo
  • decyzję (decyzje) urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód – w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej. Należny podatek jest wówczas różnicą między wysokością karty podatkowej, a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku.
 4. oświadczenie studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendiów, niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 1C),
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni użytków rolnych, wrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznaniu stypendiów, albo nakaz płatniczy za ten rok,
 6. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia,
 7. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 8. w przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz kwotę utraconego dochodu,
 9. w przypadku uzyskania dochodu – dokument zaświadczenie płatnika dochodu stwierdzającego wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu dochodu,
 10. dokument potwierdzający wiek dzieci i rodzeństwa, np. skrócony odpis aktu urodzenia,
 11. aświadczenia stwierdzające uczęszczanie dzieci i rodzeństwa do szkół ponadgimnazjalnych,
 12. dodatkowo na stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych) – dokumenty potwierdzające zakwaterowanie w miejscu pobierania nauki, np. zaświadczenie o czasowym zameldowaniu, umowa najmu, dowody wpłaty za wynajem kwatery, a przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem – zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu małżonka jako osoby pozostającej bez pracy na dzień złożenia wniosku lub akt urodzenia dziecka,
 13. w przypadku studenta samodzielnego finansowo:
  • dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodów oraz ich wysokość w ostatnim roku podatkowym,
  • dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodów oraz ich wysokość w roku bieżącym – do dnia złożenia wniosku,
 14. oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku,
 15. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.
W uzasadnionych przypadkach uczelnia może żądać od studenta innych dokumentów lub oświadczeń, określających jego sytuację materialną.

Dokumentację przyznanych świadczeń pomocy materialnej prowadzi dziekanat Wyższej Szkoły Demokracji.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na osiągane przez jego rodzinę dochody. Do wniosku należy dołączyć kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Za orzeczenie równoważne uważa się orzeczenia wydane przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. – Dz. U. Nr 162, poz. 1118).
 2. W przypadku, gdy orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 wydane zostało na czas określony, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na czas trwania danego orzeczenia. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się ponownie od dnia wydania orzeczenia.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W/w osiągnięcia i wyniki sportowe należy odpowiednio udokumentować.
 2. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 3. Uprawnienie studenta do stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce warunkowane jest terminowym zaliczeniem wszystkich przedmiotów i zdaniem wszystkich egzaminów objętych planem studiów.
 4. Studentowi wznawiającemu studia, może być przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów po zaliczeniu roku, na którym wznowił studia.
 5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest przez Rektora Wyższej Szkoły Demokracji na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.
 6. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie do 25 października.

Zapomoga

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.
 2. Zdarzeniem losowym jest śmierć członka rodziny, na którego utrzymaniu pozostawał student; ciężka choroba studenta lub członka rodziny, o którym mowa w § 13 ust. 1; powódź, pożar lub inna klęska żywiołowa, kradzież oraz inne szczególne okoliczności powodujące trudną sytuację materialną.
 3. Zapomoga losowa nie przysługuje z tytułu urodzenia dziecka.
 4. Zapomoga przyznawana jest studentowi na jego wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4.
 5. Podstawą ubiegania się o zapomogę są załączone do wniosku dokumenty potwierdzające powstanie zdarzenia losowego mającego wpływ na pogorszenie się dotychczasowej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe powinno być udokumentowane przez odpowiednie organy: policja, straż pożarna, instytucja ubezpieczeniowa, służba zdrowia i inne.
 6. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.
 7. Student może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
 8. Zapomogę wypłaca się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej przyznania.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu