naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plWspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem Studia podyplomowe


Cel: Praktyki mają charakter asystencko-zadaniowy. Celem praktyki jest zapoznanie słuchacza z metodyką pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, organizacją terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem, jak również poznanie specyfiki pracy placówki w której przebywają uczniowie ze spektrum autyzmu.
Program praktyk:
1. Spotkanie z dyrektorem placówki i kadrą specjalistyczną/ radą pedagogiczną (zależnie od specyfiki placówki).
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówki.
3. Analiza dokumentacji placówki z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych).
4. Obserwacja działalności placówki poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych o zróżnicowanym zakresie.
Głównie w zakresie:
- rozwoju zachowań społecznych,
- rozwoju procesów poznawczych,
- w zakresie rozpoznawania i interpretowania zachowań oraz ich uwarunkowań w relacjach z rówieśnikami,
- w zakresie rozpoznawania i interpretowania zachowań oraz ich uwarunkowań w relacjach z nauczycielem,
- rodzajów i sposobów komunikacji (werbalnych i pozawerbalnych),
- współpracy ze środowiskami rodzinnymi lub opiekuńczymi osób mającą trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym,
- oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.
5. Wykorzystywanie gotowych, modyfikowanie i sporządzanie własnych narzędzi diagnostycznych (przy współpracy specjalistów pracujących w placówce). Wykonywanie procedury diagnostycznej podczas odbywania praktyki.
6. Planowanie oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami z autyzmem, obejmujące:
- przygotowanie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem:
- celów, metod, form pracy,
- metodyki pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
- organizacją terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju uczniów z autyzmem,
- możliwości psychofizycznych osób biorących udział w zajęciach,
- doboru i wykorzystania specjalnych pomocy w procesie terapeutycznym,
- motywowania do aktywności i wykorzystywania mocnych stron w rozwoju,
- ewaluacji postępów rozwojowych na podstawie diagnozy.
- omawianie przeprowadzonych zajęć terapeutycznych z obserwującym te zajęcia
specjalistą. Dyskusja wokół w/w zagadnień
7. Konsultacje ze specjalistami pracującymi w placówce.
8. Podsumowanie praktyk.
Wymiar godzinowy pracy praktykanta przeznaczonych na realizację zadań zawartych w programie praktyk:
- w p. 1 i 2 – 5 godzin,
- w p. 3 – 10 godzin pracy praktykanta,
- w p. 4 – 50 godzin pracy praktykanta,
- w p. 5 – 10 godzin pracy praktykanta
- w p. 6 - 35 godzin pracy praktykanta,
- w p. 7 i 8 - 10 godzin. RAZEM: 120 godzin
Miejsca praktyk: placówki i instytucje zajmujące się pomocą osobom z autyzmem, tj ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki terapii, poradnie terapeutyczne, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne (gdzie uczestniczą dzieci ze spektrum Autyzmu).
Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu