naglowek content

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozy i opracowywania programów resocjalizacji, metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, a także ogólnego przygotowania do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz systemowego podejścia do problemów wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Korzyści: Studia przygotowują do pracę w szkołach i placówkach oświatowych, placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, terapeutycznych, zespołach kuratorskiej służby sądowej, zakładach karnych i aresztach śledczych, instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji, agencjach ochrony oraz policji.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu