naglowek content

Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Zatem ich celem jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie:
- zaburzeń rozwoju człowieka;
- metodyki nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełno sprawnościami /zaburzenia wzroku, słuchu, niepełnosprawności intelektualne, dysfunkcje narządu ruchu, choroby przewlekłe;
- pedagogiki terapeutycznej;
- edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- projektowania i realizacji programów rewalidacji indywidualnej.
Korzyści: Atutem studiów podyplomowych jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Uczestnicy: Absolwenci studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne chcący pracować w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych: podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych, przedszkolach integracyjnych, szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach szkolno - wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (absolwenci studiów I stopnia), w szkołach podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych (absolwenci studiów II stopnia).

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu