naglowek content

Opiekun dziecięcy Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów podyplomowych w zakresie opiekun dziecięcy jest uzyskanie przez słuchaczy kompetencji do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci młodszych, opartych na wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, pielęgnacji, żywienia i wychowania dziecka, współpracy z rodziną, zasad prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno - prawnej, jak i metodycznej.
Korzyści: Słuchacze uzyskają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie metodycznym, uczestnicząc w zajęciach metodycznych, skoncentrowanych na obserwacji rozwoju i metodyce pracy z małym dzieckiem. Przygotowanie to uwzględniać będzie gry i zabawy ruchowe i dydaktyczne, organizowanie zajęć stymulujących rozwój psychofizyczny dziecka, a w razie konieczności także korekcyjnych i kompensacyjnych. Absolwent studiów zostanie przygotowany do kompetentnej współpracy z rodziną dziecka, a także do samodzielnego prowadzenia placówki opieki nad dzieckiem. Absolwent będzie miał także możliwość zapoznania się z prawem oświatowym i statusem zawodu oraz zagadnieniami organizacyjno - prawnymi prowadzenia placówek opieki.
Uczestnicy: Studia te kierowane są do osób chcących pracować w charakterze opiekuna dziecka w klubach dziecięcych, żłobkach, na stanowisku opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu