naglowek content

Zarządzanie oświatą Studia podyplomowe


Cel: Słuchacze studiów podyplomowych zdobywają wiedzę stosowaną w zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły i placówki oświatowej. Uczą się projektowania i prowadzenia badań z zakresu zarządzania, w tym metod , technik i narządzi badających przebieg i efekty procesu pedagogicznego w szkole i placówce oświatowej oraz sposobu wykorzystania wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy.
Korzyści: Absolwenci spełniają ważne kryterium, obowiązujące kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
Uczestnicy: Studia adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (w sekretariacie);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu