naglowek content

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy Studia podyplomowe


Cel: Celem studiów jest przygotowanie pracowników urzędów pracy i agencji zatrudnienia do wykonywania zawodu pośrednika pracy zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 01.05.2004 r. Rozdz.17 art. 91 i 92) oraz rozwój i poszerzanie kwalifikacji pracowników wykonujących zadania pośrednika pracy.
Korzyści: Atutem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego pośrednictwa pracy na bazie: znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pośrednictwa pracy, zasad etycznych oraz standardów usług w pośrednictwa pracy, ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania potencjałem pracy, znajomości rynku pracy - lokalnego, krajowego, europejskiego, znajomości wybranych unormowań w prawie pracy polskim i europejskim, opanowania warsztatu oraz metodyki pracy pośrednika pracy, posiadania wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu doboru pracowników do określonego miejsca pracy, zapoznania z funkcjonowaniem pośrednictwa pracy dla młodzieży i osób dorosłych w publicznych służbach zatrudnienia i agencja pośrednictwa pracy.
Uczestnicy: Studia te skierowane są dla osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów jak: psychologia, pedagogika, socjologia.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu