naglowek content

Administracja Studia podyplomowe


Cel: Celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie administracji jest przekazanie słuchaczowi podstaw teoretycznych ustroju państwa, podstaw prawa i administracji oraz jego praktycznych aspektów stanowienia, wykonywania i stosowania. W wyniku kształcenia słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę, umiejętności w zakresie zasad techniki prawodawczej, konstrukcji aktów prawnych oraz aktów stosowania prawa. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie administracji świadomie będzie potrafił reagować na przejawy zachowań sprzecznych z prawem, prowokacje, naciski i inne sprzeczne z zasadami etyki zachowania.
Korzyści: Studia przygotowują do pracy w urzędach władzy samorządowej, rządowej i gospodarczej na różnych stanowiskach. Z uwagi na ciągły proces doskonalenia zawodowego kadr administracyjnych, artykułowany przez zwierzchników władzy konieczne jest zapewnienie możliwości kształcenia ustawicznego tego sektora usług.
Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku administracyjnym w różnych podmiotach społeczno-gospodarczych, a przede wszystkim publicznych. Absolwent posiada umiejętność stosowania w praktyce współczesnej wiedzy w zakresie administracji, także w odniesieniu do właściwych relacji i komunikacji interpersonalnej. Jest potencjalnym pracownikiem urzędów organów rządowych i samorządowych, władzy wykonawczej oraz administracji gospodarczej. Ponadto ma możliwość zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, tak w handlu, usługach, jak i produkcji na stanowisku związanym z administracyjną stroną działalności podmiotu.

Cennik

  • Całkowity koszt studiów wynosi 2400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).

Wykaz wymaganych dokumentów
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego;
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu