naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plResocjalizacja penitencjarna - zalecane, przygotowują do pracy w stricte określonych placówkach resocjalizacyjnych.

Utworzenie specjalności resocjalizacja penitencjarna podyktowane zostało faktem coraz większego zapotrzebowania społecznego na wykwalifikowanych pracowników penitencjarnych. Zapotrzebowanie na ten zasób kadrowy było duże zarówno w przeszłości, jak również obecnie, zaś podaż kadr pozostaje wciąż niewspółmiernie mała. Resocjalizacja penitencjarna w pełni uwidacznia swe potrzeby i wszechstronne możliwości w środowisku resocjalizacyjnym. Stosunkowo długie tradycje i historia regionu związana z funkcjonowaniem zakładów karnych powodują, iż wielu młodych ludzi wiąże swe przyszłe życie zawodowe z resocjalizacją penitencjarną. Przyszli studenci spodziewają się również znaleźć bez problemów ciekawą oraz dobrze opłacaną pracę. Te konkretne przesłanki przejawiają się wśród mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy zgłosili uczelni swoje zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie szeroko rozumianej resocjalizacji penitencjarnej.

Cel studiów

Celem studiów I stopnia na kierunku resocjalizacja ze specjalnością resocjalizacja penitencjarna jest zdobycie wiedzy w zakresie zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, zjawisk dewiacyjnych, procesu wychowania resocjalizującego osób niedostosowanych społecznie. Absolwent będzie posiadał umiejętności stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, programowania działań resocjalizujących, prowadzenia zajęć wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Absolwent będzie gotowy do współpracy z otoczeniem, będzie posiadał rozwinięte kompetencje społeczne, będąc świadomym etycznego wymiaru pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Przygotowany zostanie do poszukiwania rozwiązań problemów wynikających ze skuteczności procesu resocjalizacji. Będzie potrafił również identyfikować przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych, prowadzących do przestępstw (kryminologia), wdrożyć w praktyce zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych (penitencjarystyka), a także wykaże postawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie.
Studia przygotowują absolwenta do realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, które będą miały na celu korektę zachowań i postaw osób niedostosowanych społecznie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w szeroko rozumianych placówkach resocjalizacyjnych (w tym jako opiekun, wychowawca i funkcjonariusz służby mundurowych), zostanie przygotowany do pracy z osobami zagrożonymi wykolejeniem społecznym, także do pracy z osadzonymi w zakładach karnych, poprawczych, objętych systemem monitoringu elektronicznego. Absolwent studiów będzie posiadał kwalifikacje do pracy w zamkniętych placówkach resocjalizacyjnych, tj. w zakładach karnych i zakładach poprawczych dla nieletnich.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu