naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plResocjalizacja i profilaktyka społeczna specjalność na kierunku pedagogika

resocjalizacjaresocjalizacja

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja o profilu praktycznym dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i historyczno - filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i opieki, w tym patologizacji życia społecznego. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie pracować z komputerem i wykorzystać do pracy multimedia. Potrafi diagnozować problemy wychowawcze oraz skutecznie podejmować ich rozwiązywanie, stosując adekwatne metody i techniki wychowawcze oraz resocjalizacyjne. Rozumie cele i zna zadania terapii oraz potrafi je zastosować w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwent umie zaprojektować badania, przeprowadzić je i opracować ich wyniki. Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji, wsparcia jednostek i grup zagrożonych przestępczością dla zaprojektowania i przeprowadzenia działań resocjalizacyjnych. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach grup i organizacji. Zna zasady i normy etyki zawodowej, jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie, a jednocześnie jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja i profilaktyka społeczna uzyskuje uprawnienia do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (ośrodkach szkolno- wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych), zakładach karnych - na stanowisku wychowawcy, sądach - jako kurator sądowy, w świetlicach środowiskowych, w instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej. Może pracować we wszystkich instytucjach, które przyjmują dzieci nieprzystosowane społecznie lub zagrożone nieprzystosowaniem społecznym, tak więc na pewno znajdzie też miejsce w systemie pomocy społecznej, który prowadzi placówki dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych lub niewłaściwe wypełniających swą funkcję opiekuńczo - wychowawczą.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja i profilaktyka społeczna uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkie kierunki pedagogiczne, szczególnie związane z resocjalizacją, profilaktyką społeczną i prewencją, jak również na inne kierunki z zakresu nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu