naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA





Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl



Profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną - zalecane, przygotowują do pracy w stricte określonych placówkach resocjalizacyjnych.

Na obecnym rynku wzrosło znaczenie zagadnień związanych z profilaktyką społeczną z prewencją kryminalną, powstało również szereg nowych uwarunkowań zarówno prawnych, jak i środowiskowych, dotyczących konieczności uwzględnienia aspektów związanych z profilaktyką i prewencją kryminalną w środowisku społecznym. Obecne realia rynku wymuszają konieczność diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów społecznych. Koniecznością stało się zdobycie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności związanych z właściwą profilaktyką i prewencją w szeroko rozumianym środowisku resocjalizacyjnym. Stąd też uczelnia oferuje studiowanie specjalności w wyż.wym zakresie.

Cel studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku resocjalizacja, specjalność profilaktyka społeczna z prewencją kryminalną przygotowują absolwenta, który:

 1. Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
 2. Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 3. Posiada umiejętność dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 4. Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego.
 5. Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju i kształtowania się człowieka, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne.
 6. Ma świadomość potrzeby działań prewencyjnych zmniejszających przestępczość i wykroczeń popełnianych przez ludzi na różnych etapach życia.
 7. Potrafi dostrzec objawy zjawisk i sytuacji kryminogennych i dostosować do nich własne działania prewencyjne.
 8. Zna szczegółowo oraz potrafi monitorować i diagnozować dysfunkcje, zagrożenia i patologie społeczne, trafnie rozpoznaje symptomy określonych zagrożeń i zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach społecznych.
 9. Potrafi projektować i wdrażać programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym i zaburzeniom socjalizacji oraz realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi.
 10. Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu instytucji profilaktyki społecznej i resocjalizacji, prewencji kryminalnej, a także przepisy prawa regulujące ich działalność.
 11. Posiada wiedzę, umiejętności i warsztat w zakresie diagnozowania jednostki, rodziny, grupy, środowiska lokalnego w związku z potrzebami i działaniami prewencyjnymi i resocjalizacyjnymi.
 12. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi i osobami dorosłymi w środowisku otwartym, w warunkach wolności dozorowanej, izolacji społecznej oraz wsparcia post-penitencjarnego.
 13. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, socjoterapii oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb, z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku resocjalizacja podwyższy kompetencje społeczne, w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych w zakresie profilaktyki, prewencji i programów naprawczych.

  Absolwent uzyska przygotowanie teoretyczne i praktyczne przydatne w procesie rekrutacji do policji i służb mundurowych, ale także będzie miał możliwość zdobycia kwalifikacji podwyższających liczbę punktów w procesie doboru do służb. Będzie potrafił rozwiązywać problemy praktyczne, przeprowadzać diagnozę problemów społecznych, a także realizować programy i projekty profilaktyczne, prewencyjne i naprawcze.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu