naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPrewencja patologii i zagrożen społecznych

Cel studiów

Absolwent studiów I stopnia tej specjalności dysponuje wiedzą teoretyczną wzbogaconą o umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej oraz z zakresu prawa i metodyki działalności prewencyjnej. Absolwent posiada wysoki poziom znajomości problematyki kryminologicznej i kryminalistycznej oraz z zakresu prewencji kryminalnej, sprawnie porusza się po prawno-społecznym systemie przeciwdziałania patologiom społecznym i nieprzystosowaniu społecznemu. Posiada wiedzę na temat psychospołecznej sytuacji ofiary przestępstwa i jest wyposażony w umiejętności nawiązywania z nią kontaktu.

W czasie studiów zdobędzie wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie psychologii sądowo – kryminalnej, poznał dynamikę procesu niedostosowania społecznego, problematykę wieloaspektowości i różnorodności determinantów przestępczości i zjawisk patologii społecznej. Pozna mechanizmy funkcjonowania subkultur, podstawowe przepisy prawne ważne z punktu widzenia studiowanej specjalności. Posiadać będzie znajomość zasad funkcjonowania policji, ma świadomość uwarunkowań skuteczności pracy policyjnej, zapoznał się z rolą policji w systemie stosowania prawa.

Pozna psychospołeczne uwarunkowania i objawy patologii i zagrożeń społecznych współczesnego świata na poziomie jednostki, grupy społecznej i państwa: uzależnienia, patologia rodziny, subkultury młodzieżowe, terroryzm, podkultura przestępcza, przestępczość zorganizowana i inne.

Perspektywy zawodowe

Zdobyte kompetencje pozwalają na pracę w charakterze funkcjonariuszy służb mundurowych w m.in.:

  • instytucjach organów ścigania,
  • policyjnych izbach dziecka,
  • świetlicach środowiskowych,
  • resortu wymiaru sprawiedliwości (zakłady karne, areszty śledcze, policja),
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • straży miejskiej,
  • organizacjach pozarządowych, mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia).

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu