naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Polityka międzynarodowa

Studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w specjalności polityka międzynarodowa mają na celu przekazanie studentom odpowiedniej wiedzy, wypracowywanie niezbędnych umiejętności oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy w odniesieniu do bliższego i dalszego otoczenia (środowiska) społecznego.

Student kierunku stosunki międzynarodowe w specjalności polityka międzynarodowa będzie posiadał podstawy wiedzy z zakresu teorii stosunków międzynarodowych przede wszystkim w wymiarach: politycznym i kulturowo-cywilizacyjnym. Wspomniane podstawy są następnie poszerzane „dwutorowo” o: wiedzę z zakresu funkcjonowania najważniejszych instytucji na arenie światowej (organizacje międzynarodowe, analiza roli państwa w porządku międzynarodowym); wiedzę z zakresu podstawowych trendów i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym. Tym samym student otrzymuje podstawową wiedzę dotyczącą zarówno instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego wymiaru współczesnych stosunków międzynarodowych.

Absolwent specjalności polityka społeczna uzyska rzetelną, zaawansowaną wiedzę w zakresie socjologii stosunków międzynarodowych, pozna wybrane zagadnienia polityki międzynarodowej, specyfikę działania służb specjalnych w stosunkach międzynarodowych, zagadnienia polityki zagranicznej państw iberyjskich, problemy Polonii i Polaków za granicą, jak również prawo pracy i prawo urzędnicze.

Zdobyta wiedza oraz podstawowe umiejętności zachowania się w świecie stosunków międzynarodowych powinny przełożyć się na postawę studenta, która cechować ma się przede wszystkim poczuciem odpowiedzialności za dobro państwa (oraz składających się nań małych ojczyzn) i jego pozytywny wizerunek w świecie. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe na specjalności polityka międzynarodowa utożsamia się z własnym państwem i odczuwa potrzebę działania na rzecz jego dobrobytu. Rozumie, że dobro indywidualne jest silnie zdeterminowane dobrem wspólnym i wspólnie tworzonym kapitałem społecznym. W związku z powyższym, korzystając z doświadczenia pracy zespołowej, zdobytego na licznych seminariach, warsztatach i konwersatoriach, absolwent chętnie i w umiejętny sposób inicjuje lub podejmuje współpracę na rzecz dobra swojego bliższego i dalszego środowiska społecznego, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę oraz umiejętności.

Absolwenta specjalności cechować ma ponadto zdolność do dialogu międzykulturowego, umiejętność transkulturowej empatii i okazywania szacunku innym kulturom oraz rozumienie specyficznych kodów i tabu kulturowych. Absolwent specjalności rozumie, że jego ojczyzna wpisana jest w sieć najróżniejszych zależności oraz potencjalnie twórczych i korzystnych interakcji o charakterze międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyetnicznym.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu