naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plPedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka

Cel studiów

Absolwent pedagogiki szkolnej ze wspomaganiem rozwoju dziecka nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu metodyki pracy pedagoga szkolnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia dziecka i rodziny oraz wspomagania rozwoju dziecka. Posiada wiedzę na temat problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, działań pomocowych i wspierających na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę dla diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, diagnozowania sytuacji wychowawczych, udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspierania nauczycieli, wychowawców. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania zachowań uczniów, problemów w ich funkcjonowaniu w celu projektowania pomocy i stymulowania ich rozwoju poprzez zintegrowane działania własne, nauczycieli i specjalistów, o różnym charakterze, m.in. rozwijające uzdolnienia czy umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne w tym korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze wspomagającym rozwój dziecka. Jest przygotowany do współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola. Absolwent potrafi podejmować efektywne działania związane z diagnozą, profilaktyką czy terapią trudności w uczeniu się, wobec dzieci o różnych potrzebach i możliwościach, w szczególności dokonywać wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania występujących trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, rozpoznawać przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, prowadzić zajęci korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym, podejmować działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, współpracować z rodzicami uczniów. Absolwent potrafi pracować w zespole, działa zgodnie z zasadami etycznymi, jest otwarty na rozwój zawodowy.

Perspektywy zawodowe

Kwalifikacje pedagoga szkolnego i możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu