naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPedagogika szkolna z andragogiką

Cel studiów:

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, planowania rozwoju zawodowego, zarządzania wiedzą i edukacją w zakładzie pracy, organizowania procesu kształcenia ludzi dorosłych, wychowania do edukacji ustawicznej, animacji społeczno-oświatowej, podejmowania działań edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, a także zarządzania placówkami edukacji dorosłych.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika szkolna z andragogiką to osoba przygotowana do prowadzenia i realizacji zadań społeczno-wychowawczych i humanizacyjnych, zajmująca się działalnością pedagogiczną, umiejąca i chcąca pracować z młodzieżą i z dorosłymi nad wyrobieniem u nich postawy dobrego człowieka, dobrego obywatela i dobrego pracownika zarazem, przy tym pracownika osiągającego mistrzostwo w zawodzie oraz pełne zadowolenie z wykonywania powierzonych mu zadań zawodowych i społecznych. Absolwent ma być, nie tylko specjalistą wąskiego odcinka pedagogicznej działalności, ale ma być przede wszystkim jednostką o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowaną do gromadzenia, operacjonalizacji, funkcjonalizacji wiedzy i wykorzystania doświadczenia.

Jego wiadomości i umiejętności wiążą się głównie z orientacją, poradnictwem, doradztwem zawodowym skierowanym do młodzieży, dorosłych, pracujących oraz bezrobotnych, procesem kształcenia zawodowego, funkcjonowaniem współczesnego zakładu pracy, jak również problematyką wychowania i edukacji osób dorosłych i starszych. Rezultatem kształcenia Studentów tej specjalności będzie absolwent przygotowany do pracy z człowiekiem w każdym wieku, wyposażony w umiejętności wychowawczego oddziaływania na reprezentantów wszystkich pokoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku pedagogika o specjalności pedagogika pracy z andragogiką powinni prezentować aktywną postawę na rynku przejawiającą się mobilnością, elastycznością i gotowością do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych zajmujących się edukacją, wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym i pośrednictwem pracy, a także w działach personalnych zakładów pracy.

Posiadane przez absolwenta tej specjalności kwalifikacje zawodowe predysponują go do zatrudnienia w charakterze pedagoga pracy, doradcy zawodowego, szkolnego dorady zawodowego, doradcy pracy, pośrednika pracy, organizatora działalności społeczno-wychowawczej, organizatora prac tzw. publicznych, organizatora działań profilaktycznych i przekwalifikowania bezrobotnych, specjalisty ds. zatrudnienia i spraw socjalnych między innymi w:

 • szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • akademickich biurach karier,
 • urzędach pracy,
 • centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
 • Ochotniczych Hufcach Pracy,
 • agencjach zatrudnienia,
 • Klubach Pracy,
 • instytucjach dialogu społecznego,
 • Gminnych Centrach Informacji,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Wojskowych Centrach Aktywizacji Zawodowej,
 • biurach pracy,
 • agencjach konsultingowych,
 • działach personalnych przedsiębiorstw sektora prywatnego i organizacjach samorządowych.

Specjalność daje również możliwość pracy w szeroko rozumianej edukacji dorosłych: w placówkach kulturalno-oświatowych, placówkach organizacji czasu wolnego, instytucjach kształcenia dorosłych i formach kształcenia ustawicznego. Kwalifikacje tej specjalności dają możliwość pracy w charakterze:

 • kierowników placówek oświatowych i kultury, np. centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, szkół dla dorosłych, firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych zakładów pracy, bibliotek, domów i ośrodków kultury, uniwersytetów III wieku,
 • instruktorów, trenerów, doradców, prowadzących konkretną działalność edukacyjną i wychowawczą z dorosłymi,
 • organizatorów i realizatorów działalności kulturalno-oświatowej,
 • wolontariuszy w różnych instytucjach oraz placówkach oświaty i kultury dorosłych oraz osób starszych w ramach organizacji państwowych prywatnych oraz organizacji pozarządowych.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu