naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPedagogika opiekuńczo-wychowawcza specjalność na kierunku pedagogikaSylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną socjologiczną i historyczno - filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i opieki, a także wiedzę specjalistyczną związaną z diagnozowaniem jednostki, grup i środowiska, identyfikowaniem problemów z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii oraz opracowywaniem i wdrażaniem projektów z zakresu pracy z jednostką, grupą i środowiskiem. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie pracować z komputerem i wykorzystać do pracy multimedia. Absolwent tej specjalności uzyska uprawnienia pedagogiczne i zgodnie z przepisami prawa oświatowego będzie mógł być zatrudniony w szkołach i placówkach oświatowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskuje uprawnienia do pracy w środowiskowych domach i ośrodkach opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach różnych szczebli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej. Absolwent tej specjalności może pracować jako pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia społecznego.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkie kierunki pedagogiczne, szczególnie związane z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, jak również na inne kierunki z zakresu nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu