naglowek content

Media i komunikacja społeczna specjalność na kierunku PolitologiaCelem kształcenia w ramach tej specjalności jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnym społeczeństwie, nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego w pracy w różnych instytucjach oraz kształtowanie analityczno - krytycznej postawy wobec przekazów medialnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu teorii komunikacji społecznej i interpersonalnej, funkcjonowania komunikacji w obrębie instytucji społeczno - kulturalnych, instytucji bezpieczeństwa publicznego (także w sytuacjach kryzysowych), zakładów pracy oraz komunikacji międzykulturowej, która staje się niezbędna w społeczeństwie globalnym. Student zdobędzie orientację w praktycznym zastosowaniu badań dotyczących efektywnego komunikowania się poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach i konwersatoriach dotyczących: języka jako środka komunikacji społecznej i konstruowania przekazów medialnych, np. reklamy. Absolwent zdobędzie przede wszystkim umiejętności zawodowe, m.in. w zakresie diagnozy potrzeb informacyjnych określonych segmentów społeczeństwa, konstruowania przekazów kształtujących opinię publiczną, umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów, konstruowania przekazów reklamowych, wykorzystywania środków komunikowania społecznego: prasy, radia i telewizji, internetu w marketingu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Mediów i komunikacji społecznej znajdą zatrudnienie jako:
  • Specjaliści zajmujący się utrzymywaniem kontaktów z mediami.
    Stanowią ją głównie tzw. rzecznicy prasowi, którzy w praktyce dbają o to, by firma (zakład, instytucja, szkoła itp.) przedstawiana była w publikacjach w możliwie najlepszym świetle, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszelkich możliwych zasad etycznych.
  • Specjaliści do spraw komunikowania społecznego.
    Grupę tę tworzą osoby, które w firmie czy innej instytucji zajmują się szeroko pojętą komunikacją: ich działania skierowane są zarówno do wewnątrz (pomoc przy tworzeniu przyjaznego klimatu organizacyjnego), jak i na zewnątrz (oddziaływanie na media oraz różne grupy i społeczności), w tej grupie wyodrębnia się poszukiwana obecnie przez pracodawców podgrupa mediatorów.
  • Doradcy (często członkowie zarządów) do spraw public relations.
    Jest to grupa, którą tworzą doradcy firm (przedsiębiorstw, różnego typu instytucji), stanowiący elitarną grupę; znajdują się w niej z reguły doświadczeni specjaliści od komunikacji społecznej.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku politologia o specjalności media i komunikacja społeczna uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach związanych z nauką o mediach, np.: dziennikarstwo, medioznawstwo, public relations, czy zarządzanie informacją. Ponadto może podjąć studia na kierunkach wchodzących w skład obszaru nauk społecznych, tj. np.: ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, pedagogika, psychologia. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu