naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plKurs pedagogiczny

Sposób organizacji

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie).
Miejsce szkolenia: WSD, ul. Legionów 57A, Grudziądz.
Koszt kursu to: 1000 zł

Wymagania wstępne do uczestników i słuchaczy

Kurs pedagogiczny skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu, tj. podmiotów planujących przyjęcie uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu, posiadających:
- świadectwo ukończenia technikum, techniku uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
lub
- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub
- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego technikum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności ) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Korzyści

Niepodważalnym atutem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Słuchacz nabywa kompetencje pedagogiczne z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

Zakładane korzyści słuchacz osiąga uczestnicząc w zajęciach z udziałem wykładowcy oraz bez jego udziału (praca własna słuchacza, tj. przygotowanie się do zajęć, pisanie prac kontrolnych). Po ukończeniu kursu, absolwent otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego.

Planowane zagadnienia

Podstawy psychologii dla nauczycieli
Podstawy wiedzy pedagogicznej
Praca opiekuńczo –wychowawcza nauczyciela na różnych etapach edukacyjnych
Podstawy prawa oświatowego
Emisja głosu
Blok zajęć dydaktycznych i metodycznych
Dydaktyka wybranych przedmiotów. Typy i struktury programów nauczania
Metodyka i zasady nauczania przedmiotów
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu