naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
Studia magisterskie - II stopień
Resocjalizacja
Studia licencjackie - I stopień
Resocjalizacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Politologia
W przygotowaniu na rok 2021/2022

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.pl

Integracja i bezpieczeństwo europejskie

Absolwent specjalności integracja i bezpieczeństwo europejskie zdobędzie umiejętności w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim. Celowi temu przyświeca kompozycja efektów uczenia i struktura programu nauczania, który koncentruje się na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej i gospodarczej.

Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach. Celem studiowanej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym) i gospodarczej. Program ma na celu wyposażenie studentów w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zostanie wyposażony w zaawansowaną wiedzę i przydatne umiejętności w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, pozna zagadnienia bezpieczeństwa społecznego, polityki bezpieczeństwa Polski i UE, bezpieczeństwa międzynarodowego w UE, jak również w zakresie strategii bezpieczeństwa w UE i prawa pracy oraz prawo urzędniczego w UE. Program kształcenia zakłada uzyskanie przez studenta biegłej znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent będzie potrafił analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) w skali Europy, w tym Polski. Będzie również potrafił rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w specjalności integracja i bezpieczeństwo europejskie zostaną przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach i organizacjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo europejskie. Te interdyscyplinarne studia zapewniają wiedzę z wielu dziedzin, nie tylko z zakresu nauk o polityce i administracji, ale także z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Absolwenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem europejskim, polityki bezpieczeństwa Polski i UE, zastaną również zapoznani z prawami człowieka, poznają także zagadnienia o państwie i prawie, z zakresu polityki zagranicznej Polski czy też z zakresu nauk o polityce, jak również tematykę ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Absolwent zostanie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, będzie mógł rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu może prowadzić własną działalność gospodarczą.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu