naglowek content

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna specjalność na kierunku pedagogikaSylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna o profilu praktycznym, dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną socjologiczną i historyczno - filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania, nauczania i opieki. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie pracować z komputerem i wykorzystać do pracy multimedia. Absolwent posiada umiejętność stosowania metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych właściwych dla wychowania przedszkolnego i I stopnia edukacji. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w celu rozpoznania sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent potrafi posługiwać się podstawową wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, dydaktyczną i metodyczną w celu realizacji programu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Rozumie potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zna uwarunkowania rozwoju ich osobowości, a także zasady przyswajania przez nich wiedzy i umiejętności. Potrafi prowadzić lekcje i zajęcia wychowawcze, właściwie wyznaczając ich cele w kontekście obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego. Posiada umiejętność właściwego komunikowania się z wychowankami, ich rodzicami, a także innymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Zna zasady oceny pracy wychowanków i jej dokumentowania. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach. Zna zasady i normy etyki zawodowej, jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie, a jednocześnie jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Absolwent nabywa kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolach i na I etapie edukacyjnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna o profilu praktycznym posiada kwalifikacje do podjęcia pracy jako nauczyciel przedszkola w placówkach przedszkolnych oraz jako nauczyciel I stopnia edukacyjnego w szkołach podstawowych.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkie kierunki pedagogiczne, szczególnie związane z edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną, oraz opiekuńczo-wychowawczą, jak również na inne kierunki z zakresu nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu