naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. 56 465-04-37
tel. 576-367-797
email: dziekanat@wsd.info.plBezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Na obecnym rynku wzrosło znaczenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w skali kraju i międzynarodowym, powstało również szereg nowych uwarunkowań społecznych, dotyczących konieczności uwzględnienia w pracy zawodowej aspektów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. Przede wszystkim XXI wiek stawia przed Polską ogromne wyzwania. narodowym i międzynarodowym.

Cel studiów

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalności bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe mają na celu pogłębienie wiedzy na temat procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym.
Absolwenci będą trafnie identyfikować wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozumieć ich specyfikę, a także właściwie dobierać środki przeciwdziałania im na różnych szczeblach. Posiądą także wiedzę na temat podstawowych procesów i trendów w środowisku międzynarodowym, mających wpływ na bezpieczeństwo człowieka i jego zbiorowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych, wojskowych i kulturowych.
Absolwenci poznają zagadnienia poświęcone problematyce ogólnej, w tym kwestiom terminologicznym i teoretycznym z zakresu nauk o bezpieczeństwie, zagadnieniom normatywnym, a także najważniejszym trendom i zjawiskom występującym w tej dziedzinie. Można tu wymienić zagadnienia związane z międzynarodowym prawem humanitarnym, socjologią stosunków międzynarodowych, międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi, czy też współczesne stosunki polityczne.
Ponadto absolwenci poznają różne wymiary przedmiotowe bezpieczeństwa (polityczne, wojskowe i prawne). Duży nacisk położono także na przygotowanie absolwentów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa kulturowo-społecznego, którego znaczenie w ostatnich latach niepomiernie wzrosło. W związku z tym, uwzględniono przedmioty, które powinny uzupełnić wiedzę i wykształcić umiejętności analityczne i kompetencje społeczne studentów w tej dziedzinie, proponując międzynarodowe stosunki kulturalne czy też socjologię stosunków międzynarodowych oraz międzynarodową politykę społeczną.

Perspektywy zawodowe

Studia I stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalności bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w:

  • szeroko pojętych służbach mundurowych i specjalnych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Wojsko Polskie),
  • w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego),
  • w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego), w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym,
  • samorządzie lokalnym i regionalnym,
  • w partiach politycznych,
  • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
  • w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • zespołach reagowania kryzysowego.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu