naglowek content

Asystent rodziny specjalność na kierunku pedagogikaSylwetka absolwenta

Absolwent studiów o specjalności asystent rodziny z szeroką wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną staje naprzeciw wyzwaniom nowego zawodu. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osoba wykonująca tę profesję ma przede wszystkim wspierać i aktywizować rodziny poprzez zmianę stosunku podopiecznych do własnej sprawczości, zwiększenie ich wpływu na swoje życie oraz zmianę samooceny. Absolwent studiów o specjalności asystent rodziny zna metody rozwiązywania aktualnych problemów rodzin z dziećmi. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu prawa oraz technik wspomagania pedagogicznego, psychologicznego, instytucjonalnego. Potrafi budować i wdrażać plany pracy z rodziną. Biegle posługuje się wiedzą z zakresu edukacji zdrowotnej, problematyki interwencji kryzysowej w rodzinie, a także organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę w: instytucjach pomocy społecznej (GOPS, MOPS), urzędach gminnych, radach gminnych, lokalnych urzędach pracy, komisjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, sądach rodzinnych.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności asystent rodziny uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkie kierunki pedagogiczne, na te z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej, a także na kierunki z obszaru nauk społecznych, tj. na ekonomię, socjologię, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu