naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plRuszamy ze szkoleniem

Ruszamy ze szkoleniem
Data: 2022-03-11
OPIEKUN DZIENNY

Ruszamy ze szkoleniem

OPIEKUN DZIENNY!!!

Decyzja wydana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdzająca wyż. wym. szkolenie, uprawnia nas jako uczelnię do prowadzenia tego rodzaju szkolenia w formie on-line.

Skierowane jest ono do osób, które rozważają objęcie stanowiska opiekuna dziennego i nie posiadają do tego odpowiednich kwalifikacji.

Szkolenie „Opiekun dzienny” prowadzone będzie zgodnie z założeniami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a jego celem jest przygotowanie osób, które obejmują to stanowisko lub osób, które rozważają jego objęcie w przyszłości, do pełnienia zawodowej roli opiekuna dziennego, poznanie podstaw rozwoju dziecka, poznanie metod wszechstronnego rozwoju dziecka oraz zdobycie praktycznych umiejętności w opiece nad dziećmi.

Będzie prowadzone w formie warsztatów doskonalących umiejętności praktyczne, z elementami wykładu, analizą przypadków – na bazie doświadczenia prowadzących oraz dyskusji. Ważnymi elementami szkolenia będzie również analiza dokumentów, obserwacja uczestnicząca, instruktaż, zadania indywidualne czy prowadzenie zajęć hospitowanych.

Czas trwania: w zależności od ustalonego z Uczestnikami szkolenia harmonogramu - łącznie 130 godz. edukacyjnych + 30 godz. praktyk. Praktyki mogą odbywać się w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

Korzyści/ kompetencje

Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego. Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Dzięki szkoleniu, opieka nad dzieckiem może być sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.

Będziesz mógł zapewnić dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; potrafił zapewnić właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka.

 

Osoba, która ukończy kurs będzie posiadała wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej;
  • opieki nad dzieckiem w tym wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych

i opiekuńczych;

  • planowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi w wieku do lat 3;
  • udzielania pierwszej pomocy;
  • budowania relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

 

Bloki tematyczne:

1.Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.

a) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka

b) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

c) mechanizmy rozwoju dziecka.

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

3. Kompetencje opiekuna dziecka.

a) odpowiedzialność prawna opiekuna;

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Praktyki zawodowe (30 godzin).

Celem praktyk jest zapoznanie się z działalnością placówki. Praktyka zawodowa ma na celu konfrontację wiedzy zdobytej na Uczelni z praktycznymi rozwiązaniami, ponadto ma na celu kształcenie poprzez umożliwienie kursantom bezpośredniego nabycia doświadczenia i praktycznych umiejętności poprzez pracę praktyczną, a także stworzenie warunków do pogłębienia wiedzy przekazywanej w toku zajęć dydaktycznych i skonfrontowanie ich z praktyką życia zawodowego. Tego typu zajęcia mają przyczynić się do efektywnego i odpowiedzialnego działania w życiu zawodowym, do rozwijania kompetencji społecznych, tj. aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości uczestników, do rozwijania umiejętności komunikowania się, współpracy zespołowej, etycznego podejścia do rozwiązywania problemów zawodowych. W czasie praktyk, uczestnicy mają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń przydatnych w zawodzie.

Podczas praktyk, uczestnicy zajęć dowiedzą się jak w sposób profesjonalny sprawować opiekę nad najmłodszymi, w taki sposób, by zapewnić im warunki do rozwoju, przyjemny czas oraz bezpieczeństwo. Zostaną przygotowani do sprawowania opieki nad najmłodszymi, będą znali prawa obowiązujące w tej kwestii, potrafili planować czas oraz opanują sposoby współpracy z dziećmi oraz rodzicami. Praktyki mają charakter asystencko-zadaniowy. Ich celem jest zapoznanie się ze specjalistycznymi formami wszechstronnej pracy stymulacyjnej z dziećmi w wieku od 0-3 lat, a także kształtowanie umiejętności pedagogicznych niezbędnych w pracy z dziećmi w wieku od 0-3 lat.

 

PROGRAM PRAKTYKI:

1. Spotkanie z dyrektorem placówki i kadrą specjalistyczną

2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówki.

3. Analiza dokumentacji placówki i dokumentacji dzieci (z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych).

4. Obserwacja działalności placówki poprzez uczestnictwo w zajęciach o zróżnicowanym zakresie.

Głównie w zakresie stymulacji:

- rodzajów i sposobów komunikacji (werbalnych i pozawerbalnych),

- rozwoju procesów poznawczych,

- rozwoju zachowań społecznych,

a także w zakresie:

- oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

 

5. Planowanie oraz prowadzenie zajęć 

Przygotowanie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem:

- celów, metod, form pracy,

- motywowania do aktywności i wykorzystywania mocnych stron w rozwoju,

- ewaluacji postępów rozwojowych na podstawie bieżącej obserwacji.

- omawianie przeprowadzonych zajęć z obserwującym te zajęcia specjalistą. Dyskusja wokół w/w zagadnień

6. Konsultacje ze specjalistami pracującymi w placówce ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z obserwacji pracy nauczycieli w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych.

 

7. Podsumowanie praktyk.

 

Wymiar godzinowy pracy praktykanta przeznaczonych na realizację zadań zawartych

w programie praktyk

- w p. 1 i 2 – 5 godzin,

- w p. 3 – 5 godzin pracy praktykanta,

- w p. 4 – 10 godzin pracy praktykanta,

- w p. 5 – 5 godzin pracy praktykanta

- w p. 6, 7 - 5 godzin pracy praktykanta.

 

RAZEM: 30 godzin, miejsca praktyk: w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu