naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA

Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plStatut KNP

Statut KNP
Data: 2012-07-16
Statut KNP uchwalony w dniu 17 grudnia 2012 r.

Statut Koła Naukowego Studentów Politologii WSD w Grudziądzu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1 .1.

Koło Naukowe Politologów jest kołem naukowym działającym przy Wyższej Szkole Demokracji (w skrócie WSD) w Grudziądzu.

& 2. 2.

Nadzór nad działalnością sprawuje opiekun grupy ,którym jest pracownikiem naukowy WSD w Grudziądzu.

& 3 3.

Siedzibą Koła jest siedziba WSD w Grudziądzu.

& 4 .4.

Koło działa zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, statutem uczelni oraz własnym statutem.

& 5. 5.

Koło może być członkiem stowarzyszeń naukowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

& 6 .6.

Koło jest organizacją niezależną politycznie , otwartą na osoby o różnym światopoglądzie .

 

II. CELE I ZADANIA KOŁA

& 7 1.

Celem działalności Koła będzie jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk o polityce, rozpowszechnianie postaw obywatelskich.

& 8 2.

Członkowie Koła realizują swoje cele poprzez organizację spotkań, konferencji, debat, seminariów z udziałem przedstawicieli życia politycznego, publicystów, dziennikarzy oraz wykładowców WSD w Grudziądzu.

& 9 3.

Członkowie Koła będą współpracują także ze studentami innych uczelni.

& 10 4.

Zarząd Koła jak również członkowie uczestniczą w dniach politologa organizowanych na zaprzyjaźnionych uczelniach.

& 11 5.

Koło organizuje wyjazdy do polskiego i europejskiego parlamentu.

& 12 6.

Koło zamierza ściśle współpracować z redakcją Biuletynu Akademickiego „Demokracja w działaniu” WSD w Grudziądzu przygotowując artykuły do magazynu.

 

III. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŁA

& 13 1.

Członkiem Koła Naukowego Politologów przy WSD może być student uczelni po zgłoszeniu akcesji do zarządowi Koła.

& 14 2.

Zarząd Koła w ramach swoich kompetencji będzie prowadził listę osób zapisanych do Koła. Ewidencja taka będzie również do wglądu w Dziekanacie uczelni.

& 15 3.

Przynależność do Koła związana jest z uiszczaniem rocznej składki członkowskiej, o jej kwocie Zarząd Koła będzie informował swoich członków stosownym komunikatem dostępnym w Dziekanacie uczelni, oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce: „Koło Politologów” oraz na profilu społecznościowym Facebook/Wsd.

& 15 4.

Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie raz w roku.

& 16 5.

Członkostwo w Kole jest bezterminowe. W przypadku rezygnacja z członkostwa, informację taką należy przedstawić do Zarządu Koła.

 

IV ORGANIZACJA PRACY KOŁA

& 17 1.

Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu. Plan pracy przygotowuje przewodniczący i przedstawia go w formie pisemnej opiekunowi i pozostałym członkom Koła.

& 18 2.

Finanse Koła, opłaty członkowskie i inne fundusze Koła prowadzi skarbnik, który raz na kwartał przedstawi raport finansowy z prowadzonej przez siebie ewidencji dochodów i rozchodów.

& 19 3.

Zarząd Koła podejmuje swoje uchwały większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

& 20 6.

Kadencja Zarządu Koła trwa 1 rok akademicki. Skład zarządu, na kolejną kadencję może zostać przedłużony, o ile taka decyzja zapadnie większością głosów.

& 21 7.

Zarząd Koła przedstawi raport roczny ze swojej działalności na pierwszym spotkaniu w nowym roku akademickim.

& 22 8.

Z każdego spotkania Zarządu przez sekretarza będzie sporządzone sprawozdanie , które później będzie dołączone do dokumentów które prowadzi Koło.

 

V. UWAGI KOŃCOWE

& 23 1.

Koło Naukowe Politologów przy WSD jest organizacją która sama może postanowić o zawieszeniu lub zaprzestaniu swojej działalności.

& 24 2.

Niniejszy regulamin Koła wchodzi z życiem z dniem jego uchwalenia

 

(KNP)

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu