naglowek content

Administracja publiczna specjalność na kierunku politologiaCelem edukacji w ramach tej specjalności jest:
  • wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do pracy w jednostkach administracji samorządowej i centralnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada praktyczne umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji na wielu szczeblach administracji publicznej. Posiada wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz samorządu terytorialnego. Zna zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej. Posiada umiejętności z dziedziny komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy zespołowej oraz prezentacji publicznych. Jest przygotowany aby w sposób kompetentny, sprawny i skuteczny, zarządzać przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Perspektywy zawodowe

Obserwując współczesne realia rynku pracy, łatwo zauważyć, że brakuje wyspecjalizowanych kadr kierowniczych i średniego personelu profesjonalnie przygotowanego do zarządzania i administrowania jednostkami samorządowymi. Z myślą o tym problemie, Uczelnia stwarza możliwość podjęcia studiów na specjalności administracja publiczna. Po jej ukończeniu absolwenci zyskują szansę zdobycia zatrudnienia na różnych stanowiskach urzędniczych, zarówno w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej, np.: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, regionalne izby obrachunkowe, czy urzędy skarbowe.

Perspektywy edukacyjne

Absolwent kierunku politologia o specjalności administracja publiczna uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na wszystkich kierunkach z obszaru nauk społecznych, tj. na ekonomia, rachunkowość i finanse, socjologia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, a także na pokrewnych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych, np.: historia, filozofia, czy kulturoznawstwo. Absolwent uzyskuje także uprawnienia do podjęcia studiów podyplomowych w dowolnie wybranym zakresie.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2019 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu